AGAMOS

Společně k úspěchu


Společnost AGAMOS

Předmětem našeho podnikání je dotační outsourcing. Že nevíte, o co jde? Jednoduše řečeno, pokud chcete získat výhody dotací a při tom nevíte jak na to, obraťte se na nás.

Díky dotačnímu outsourcingu získáte nejen přehled o dotacích, které právě probíhají, ale naše společnost vám ušetří náklady na straně vlastního specializovaného týmu, určeného k vyhledávání, sepisování a následnému řízení a administraci projektů.

Kromě toho, že budete mít zdarma dohled nad aktuálním stavem dotačních možností, díky informacím od našeho obchodního zástupce a díky internímu prostředí našich www stránek, získáte od nás zcela zdarma vyhledání dotace na míru a sepsání žádosti do programů podpory.

Zaplatíte nám až při profinancování dotovaných peněz. Agamos nese po celou dobu riziko spojené s čerpáním peněz, takže ve chvíli, kdy se váš projekt stane neúspěšným, zaniká také náš nárok na provizi.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Proč s námi?

Jsme profesionálníochotní a vstřícní. Vždy flexibilně reagujeme na potřeby zákazníka i operativní změny v průběhu programu.

Klient získá hodně služeb zdarma. Od vyhledání dotace na míru, přes sepsání žádostí do programů podpory, až po dohled nad aktuálním stavem dotačních možností, to vše je opravdu zadarmo.

Zaplatíte až po obdržení finančních prostředků z dané dotace.

Co získáte?

 1. ZDARMA dohled nad aktuálním stavem dotačních možností
 2. ZDARMA vyhledání dotace na míru
 3. ZDARMA sepsání žádosti do programů podpory
 4. Klient platí až při profinancování dotovaných peněz
 5. Míra zapojení klienta se projekt od projektu liší. Protože naším cílem je minimalizovat náročnost projektů pro vaši společnost, vždy ji předem s vámi konzultujeme.
 6. Agamos nese po celou dobu riziko spojené s čerpáním peněz (neúspěšný projekt = zánik nároku na provizi)

Produktové portfolio

 • Dotační analýza
 • Poradenství
 • Vypracování žádosti o dotaci
 • Projektový management

AKTUALITY

"Odvážným štěstí přeje."
Publius Vergilius Maro

24. 02. 2016

Výzvy nového programového období

Aktivní politika zaměstnanosti (APZ)

O příspěvky na jednotlivé nástroje APZ může zažádat zaměstnavatel, ale i fyzická osoba prostřednictvím daného formuláře. Příspěvky na SÚPM vyhrazené jsou určeny pro uchazeče o zaměstnání, kterým se při zprostředkování zaměstnání věnuje zvýšená péče.

Odborné praxe pro mladé do 30 let

Hlavním cílem projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let“ je podpora a zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti uchazečů o zaměstnání do 30 let věku. Tento projekt připraví vybrané uchazeče pro výkon praxe u konkrétního zaměstnavatele. Pomůže tak mladým lidem při vstupu na pracovní trh, podpoří možnost pracovního uplatnění a nalezení adekvátního zaměstnání. Tento projekt mohou čerpat jakékoliv firmy bez omezení na velikost.

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2

Cílem tohoto projektu je nabídnout žákům a studentům posledních ročníků možnost získat praktické zkušeností během studia. Tento projekt usnadní mladým absolventům škol jejich první vstup na trh práce.

Záruky pro mladé

Projekt se zaměřuje na podporu skupiny nezaměstnaných – mladých osob do 29 let věku (včetně) s minimálními pracovními zkušenostmi. Hlavním cílem projektu je začlenit mladé lidi do 29 let věku (včetně) na trh práce. Cílovou skupinou jsou mladí lidé mladší 30 let (tj. do 29 let včetně), kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělání nebo profesní přípravě a současně se jedná uchazeče o zaměstnání evidované na úřadě práce minimálně 3 měsíce.

Erasmus +

Erasmus+ je vzdělávací program EU pro období 214-2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sfér vzdělávání, v odborné přípravě i v oblasti sportu a mládeže. Cílem tohoto programu je zvýšení kvality vzdělávání a také přípravy pro budoucí povolání. Odkaz na webové stránky:  http://www.agamos-erasmus.cz/

 

Pro duben 2015 jsou připravovány výzvy z nového programového období. Jedná se například o výzvy v těchto programech:

Inovace

Cílem programu Inovace je podpora pořízení nových výrobních technologií, vč. nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Podpora slouží k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh. Mohou ji čerpat podniky všech velikostí.

Úspory energie

Program Úspory energie se zaměřuje na podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie) a omezení výdajů za energie v podnicích. Dotace je možné čerpat také na výměnu starých technologií za úspornější. Program je určený pro malé a střední podniky, ale i velké firmy.

ICT a sdílené služby

Cílem programu ICT a sdílené služby (dříve  ICT a strategické služby) je podpora všechny typů podnikatelských subjektů, které se zaměřují na vývoj software anebo vytváří tzv. centra sdílených služeb.

Nemovitosti

Primárním cílem programu Nemovitosti je podpořit rozvoj podnikatelských nemovitostí, jako např. rekonstrukce pro výrobní haly, technologická a výzkumná centra či centra strategických služeb.

Školící střediska

Cílem programu Školicí střediska je podpora budování center vzdělávání zaměstnanců, která umožňují další rozvoj podnikatelských subjektů. V tomto programu mohou žádat o podporu i neziskové organizace.

 

Pro bližší informace nás kontaktujte na níže uvedeném kontaktu.

 


 14. 04. 2014

Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020

Začátkem dubna schválila vláda Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020, která je základem pro čerpání prostředků z evropských fondů v následujících letech. Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo zpracování stěžejního strategického dokumentu pro období let 2014 až 2020, který zakotvuje a vymezuje spolupráci s Evropskou komisí v oblasti využívání fondů EU a od něhož se odvíjejí také budoucí programy.

„Česká republika si tímto dokumentem jasně vydefinovala hlavní oblasti, které chce financovat v příštích deseti letech z evropských zdrojů. Takto naplánované investice do infrastruktury, výzkumu a vývoje, životního prostředí nebo energetické účinnosti pomohou zvýšit konkurenceschopnost firem a zlepší kvalitu života. Jsem ráda, že tvorba dohody probíhala ve spolupráci se všemi partnery a priority všech stran mohly být reflektovány ve výsledné strategii využití těchto prostředků. V dalších měsících se budou dopracovávat jednotlivé programy, ze kterých budou podpořeny nejlepší projekty,“ řekla Věra Jourová ministryně pro místní rozvoj.

zdroj: www.mmr.czVzdělávací kurzy

Společnost Agamos s.r.o. se kromě dotačního outsourcingu specializuje také na poskytování vzdělávání. Svým klientům nabízíme možnost realizace firemních kurzů na míru, veřejných kurzů a také i akreditované rekvalifikační kurzy. Naše kurzy jsou zaměřené na administrativní činnosti, účetnictví, práce s PC, strojírenství, údržbu zeleně, práce s motorovými pilami a křovinořezy a v neposlední řadě i v oblasti bezpečnostní.

Svou nabídku vzdělávacích kurzů neustále rozšiřujeme dle aktuálních potřeb trhu.

Organizujeme také kurzy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dalšího profesního vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Naším cílem je předávání nejaktuálnějších poznatků a informací, proto spolupracujeme s odborníky s různou odborností, kteří z v rámci kurzů předávají své poznatky získané v rámci své vlastní praxe.

Akreditované kurzy

 • Základní specifické postupy v jednání s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením
 • Základy komunikace s klienty s nízkým stupněm dosaženého vzdělání, ze sociokulturní znevýhodněného prostředí a s klienty agresivními
 • Předcházíme poruchám učení
 • Předcházíme poruchám chování
 • Vedení rozhovoru s rodičem
 • Polytechnické vzdělávání – „nová“ zábava pro učitele i děti
 • Proč zase zlobíš aneb emoční a sociální rozvoj osobnosti
 • Program Začít spolu v Praxi
 • Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku
 • Rozvoj sociálních dovedností dítěte v předškolním věku
 • Předmatematické činnosti v MŠ v praxi
 • Třída plná pohody – hry a psychohry v MŠ
 • Tradiční a netradiční pohybové činnosti a hry v MŠ
 • Činnosti venku a v přírodě v MŠ
 • Hry se zvuky a tóny
 • Aktivizující činnosti v běžném vyučování přírodovědných předmětů
 • Aktivizující činnosti v běžném vyučování matematiky
 • Finanční gramotnost na ZŠ aneb její zpracování do jednotlivých vyučovacích hodin
 • Dítě hyperaktivní a dítě s DHD/ADD
 • Specifika práce s problémovými skupinami žáků
 • Tvorba IVP a podpůrných opatření školy
 • ADHD – Metody práce
 • Jak vést obtížný rozhovor – zaměřeno na rodiče
 • Smysluplný IVP – Jak na to?
 •  Asistentka, sekretářka
 • Účetnictví
 • Obsluha Osobního PC
 •  Detektiv koncipient
 • Strážný
 •  Obsluha křovinořezu
 • Obsluha motorové řetězové pily
 • Údržba veřejné zeleně
 •  Dělník ve strojírenské výrobě
 • Vrtání kovových materiálů
 • Frézování kovových materiálů
 • Obsluha CNC obráběcích strojů
 • Montér strojů a zařízení

O dotacích

Dotace znamená nenávratné financování určitého programu, projektu nebo činnosti, které je uděleno žadateli po splnění předem stanovených podmínek. Po schválení žádosti o dotace můžete získat opravdu nezanedbatelnou pomoc při vašem podnikání.

Dotace se poskytují z veřejných rozpočtů, kam patří státní rozpočet, rozpočty územních samosprávných celků, dále sem patří dotace ze státních fondů, ale také ze zahraničí prostřednictvím Národního fondu nebo z prostředků Evropského společenství a z veřejných rozpočtů cizího státu.

Dotační outsourcing

Hlavní předností našeho dotačního outsourcingu je, že klient šetří náklady na straně vlastního specializovaného týmu, určeného k vyhledávání, sepisování a následnému řízení a administraci projektů.

Navíc stačí, abyste před jakýmkoliv rozhodnutím o pořízení zaměstnanců, strojů, budov, rekonstrukcí, vzdělávání a dalších nahlédli do interního systému Agamosu, kde najdete všechny možné informace o dotacích.

Případně se můžete zkontaktovat s naším obchodním zástupcem, který vám sdělí, zda je možno na daný účel aktuálně čerpat dotace, či zda bude tato možnost otevřena v blízkém časovém horizontu.

Na co mohu získat dotace

Dotace je možné získat v podstatě na cokoli, ale musíte vědět, kde, o co a jak žádat. Právě v tom vám může významně pomoci náš dotační outsourcing. Dotace a zvýhodněné úvěry lze čerpat z množství státních programů, mezinárodních projektů a strukturálních fondů.

Záleží při tom jen na tom, zda patříte k výrobním podnikům, či zastupujete město či obec, nebo podnikáte v oblasti zemědělství a potravinářství. Dotace lze získat i na nejrůznější projekty v oblasti personalistiky a vzdělávání, pozadu nezůstanou ani neziskové organizace.

My vám s tím pomůžeme!

Co musím udělat

Od snahy získat dotaci mnohdy odradí fakt, že je potřeba spousty času k nezáživnému čtení, zjišťování informací, nepříjemnému papírování, sepisování žádosti, následnému řízení a administraci projektů. To všechno za vás mohou udělat naši specialisté.

Právě trh dotací patří k nejvíce pohyblivým oblastem. Každý den je vyhlašováno množství výzev, jak v rámci strukturálních fondů, tak administrovaných přímo z Bruselu. Pokud nemáte vlastního specialistu, který pravidelně situaci ohledně dotací sleduje, a zároveň nechcete přijít o možnosti čerpání peněz ze strukturálních fondů, pak outsourcujte tuto práci na nás.

Neváhejte nás proto kontaktovat, abychom vám pomohli vyhledat konkrétní dotační příležitosti.

Kontakt 
mobil: 774 422 755
email: mrazova@agamos.cz

Reference

V naší práci nerozlišujeme, zda se jedná o velkého klienta či „malého soukromníka“. Všichni mají stejné možnosti, jak dosáhnout na dotace. Proto jsou pro nás všichni stejně důležití.

Dáváme velký důraz na analýzu potřeb účastníků, používanou metodiku a flexibilitu přístupu.

Náš tým je profesionální, ochotný a vstřícný. Proto pružně reagujeme na potřeby klienta a operativně uplatňujeme změny v průběhu programu.

Neustále sledujeme všechny dotační programy, a proto velmi pohotově přistupujeme k jejich nabídce a naše klienty informujeme o jejich možných využitích.

Naše nabídka je opravdu široká a každého klienta si velmi vážíme. Naše heslo Společně k úspěchu je tak opravdu naplňované.

Vaše potřeby jsou naše hlavní priorita
Pomůžeme vám získat <strong>všechny</strong> dostupné dotace
Agamos - společně k úspěchu!

Kontaktní informace

Pokud hledáte informace o možnostech financování vašich záměrů, či vás zajímá, na co všechno a v jakých oborech je možné dotace získat, kontaktujte nás.

AGAMOS s.r.o.

Oficiální adresa                                       Korespondenční adresa
Palackého 3925/23                                 Zelená 1387/14
796 01 Prostějov                                     735 35 Horní Suchá
IČO: 283 49 521

Ivan Stoklasa
jednatel
mobil: 603 533 810
email: stoklasa@agamos.cz