Nové příležitosti – práce s dětmi
Reg. číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012505
Cílem projektu je připravit pro 25 znevýhodněných osob pečujících o děti do 15 let věku komplexní podporu pro začlenění se do pracovního procesu. Podpořeny budou osoby z Moravskoslezského kraje.
Datum zahájení projektu: 1. 12. 2019
Datum ukončení projektu: 31. 1. 2022

AGAMOS

Společně k úspěchu


Společnost AGAMOS

Předmětem našeho podnikání je dotační outsourcing. Že nevíte, o co jde? Jednoduše řečeno, pokud chcete získat výhody dotací a při tom nevíte jak na to, obraťte se na nás.

Díky dotačnímu outsourcingu získáte nejen přehled o dotacích, které právě probíhají, ale naše společnost vám ušetří náklady na straně vlastního specializovaného týmu, určeného k vyhledávání, sepisování a následnému řízení a administraci projektů.

Kromě toho, že budete mít zdarma dohled nad aktuálním stavem dotačních možností, díky informacím od našeho obchodního zástupce a díky internímu prostředí našich www stránek, získáte od nás zcela zdarma vyhledání dotace na míru a sepsání žádosti do programů podpory.

Zaplatíte nám až při profinancování dotovaných peněz. Agamos nese po celou dobu riziko spojené s čerpáním peněz, takže ve chvíli, kdy se váš projekt stane neúspěšným, zaniká také náš nárok na provizi.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Proč s námi?

Jsme profesionálníochotní a vstřícní. Vždy flexibilně reagujeme na potřeby zákazníka i operativní změny v průběhu programu.

Klient získá hodně služeb zdarma. Od vyhledání dotace na míru, přes sepsání žádostí do programů podpory, až po dohled nad aktuálním stavem dotačních možností, to vše je opravdu zadarmo.

Zaplatíte až po obdržení finančních prostředků z dané dotace.

Co získáte?

 1. ZDARMA dohled nad aktuálním stavem dotačních možností
 2. ZDARMA vyhledání dotace na míru
 3. ZDARMA sepsání žádosti do programů podpory
 4. Klient platí až při profinancování dotovaných peněz
 5. Míra zapojení klienta se projekt od projektu liší. Protože naším cílem je minimalizovat náročnost projektů pro vaši společnost, vždy ji předem s vámi konzultujeme.
 6. Agamos nese po celou dobu riziko spojené s čerpáním peněz (neúspěšný projekt = zánik nároku na provizi)

Produktové portfolio

 • Dotační analýza
 • Poradenství
 • Vypracování žádosti o dotaci
 • Projektový management

AKTUALITY

"Odvážným štěstí přeje."
Publius Vergilius Maro

10. 04. 2020

Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19

Dotace až 90% na projekty nových řešení pro boj proti COVID-19 = financování nákladů potřebných pro rychlé uvedení řešení do praxe. Cílem je rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských a nemedicínských, které umožní efektivně bojovat s COVID-19; podpora provozních nákladů s cílem rozšíření kapacit výroby ochranných pomůcek nebo zavedení výroby nových řešení ochranných pomůcek.

Mezi podporované aktivity patří:

 1. Výroba ochranných prostředků proti COVID 19 = Pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, popř. úhrada mzdových nákladů zaměstnanců ve výrobě těchto prostředků u nových řešení, která je možno okamžité nasadit do praxe, ale sériová výroba ještě nebyla zahájena; u stávajících řešení, u nichž je nezbytné výrazné navýšení kapacity.
 2. Využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19 do praxe = Rychlé poskytnutí financování zaměřené na finální dokončení nových technologií a řešení, a to medicínských i nemedicínských; rychlou podporu již existujících dostupných technologií, které mohou být rychle nasazeny na český trh, nebo technologií, které jsou v poslední fázi vývoje a mohou být rychle dokončeny.
 3. Vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19 = Rychlé poskytnutí financování na nasazení zcela nových řešení, která pomohou v boji i s mírněním dopadů na ekonomiku a společnost. Jde o zcela nová a dosud neexistujících řešení.

 

Příjemci jsou podnikatelé bez ohledu na velikost.

 

Uznatelné náklady:

 • mzdové náklady (pracovní místa v rozsahu nezbytném pro účely projektu)
 • náklady na materiál, vodu, energie
 • náklady na nákup nezbytných služeb

 

Míra a výše dotace:

 • Maximální výše dotace pro jednoho žadatele v rámci podpory de minimis, poskytované v Kč, činí 200 000 EUR, minimální výše dotace na žádost činí 500 tis. Kč.
 • Výše dotace aktivita A je stanovena na 50 % způsobilých výdajů projektu.
 • Výše dotace aktivita B je stanovena na 70 % způsobilých výdajů projektu.
 • Výše dotace aktivita C je stanovena na 90 % způsobilých výdajů projektu.

 

Termín podávání žádostí o dotaci je od 2. 4. 2020 do vyčerpání prostředků (aktuální alokace je 400 mil. Kč) nebo pominutí důvodů vyhlášení.

 

 

Pokud máte o tyto dotační programy zájem, případně o bližší informace o nich, kontaktujte nás. Předpokládá se výrazný převis projektů, proto je třeba zahájit přípravné práce na žádosti o dotaci co nejdříve.

 10. 04. 2020

Program The Country for the Future

Dotace až 100% na zavádění nových řešení formou inovací postupů a organizačních inovací v malých a středních podnicích, která mohou napomoci s bojem proti COVID19 či obdobně budoucí zdravotní hrozbě, jejím následkům či prevenci.

Mezi podporované aktivity patří:

 • inovace procesu výroby / poskytování služby (např. instalace nové nebo zdokonalené výrobní technologie, nového zařízení požadovaného pro nové nebo zdokonalené produkty; efektivnější procesy, které snižují spotřebu materiálů nebo energie na jednotku výstupu, apod.)
 • organizační inovace

Příjemci jsou malí a střední podnikatelé

Uznatelné náklady:

 • „de minimis – investice“ – pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku
 • náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a za období, kdy jsou využívány pro projekt
 • osobní náklady
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, které byly zakoupeny nebo na něž byla pořízena licence od vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek
 • provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly přímo v důsledku provádění projektu
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací

Míra a výše dotace:

 • Maximální výše účelové podpory jednoho projektu je stanovena na 25 mil. Kč.
 • Intenzita podpory je 50 % uznaných nákladů.
 • Na náklady dle „de minimis“ může dosáhnout až 100 % těchto nákladů (max. 200 tis. EUR).

Termín podávání žádostí o dotaci je nejpozději do 15. května 2020.

Termín realizace:

 • zahájení řešení v období od 4. 4. 2020 do 1. 9. 2020,
 • ukončení řešení nejpozději do 31. 8. 2023,
 • doba řešení projektu maximálně 36 měsíců.


Vzdělávací kurzy

Společnost Agamos s.r.o. se kromě dotačního outsourcingu specializuje také na poskytování vzdělávání. Svým klientům nabízíme možnost realizace firemních kurzů na míru, veřejných kurzů a také i akreditované rekvalifikační kurzy. Naše kurzy jsou zaměřené na administrativní činnosti, účetnictví, práce s PC, strojírenství, údržbu zeleně, práce s motorovými pilami a křovinořezy a v neposlední řadě i v oblasti bezpečnostní.

Svou nabídku vzdělávacích kurzů neustále rozšiřujeme dle aktuálních potřeb trhu.

Organizujeme také kurzy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dalšího profesního vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Naším cílem je předávání nejaktuálnějších poznatků a informací, proto spolupracujeme s odborníky s různou odborností, kteří z v rámci kurzů předávají své poznatky získané v rámci své vlastní praxe.

Akreditované kurzy

 • Základní specifické postupy v jednání s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením
 • Základy komunikace s klienty s nízkým stupněm dosaženého vzdělání, ze sociokulturní znevýhodněného prostředí a s klienty agresivními
 • Předcházíme poruchám učení
 • Předcházíme poruchám chování
 • Vedení rozhovoru s rodičem
 • Polytechnické vzdělávání – „nová“ zábava pro učitele i děti
 • Proč zase zlobíš aneb emoční a sociální rozvoj osobnosti
 • Program Začít spolu v Praxi
 • Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku
 • Rozvoj sociálních dovedností dítěte v předškolním věku
 • Předmatematické činnosti v MŠ v praxi
 • Třída plná pohody – hry a psychohry v MŠ
 • Tradiční a netradiční pohybové činnosti a hry v MŠ
 • Činnosti venku a v přírodě v MŠ
 • Hry se zvuky a tóny
 • Aktivizující činnosti v běžném vyučování přírodovědných předmětů
 • Aktivizující činnosti v běžném vyučování matematiky
 • Finanční gramotnost na ZŠ aneb její zpracování do jednotlivých vyučovacích hodin
 • Dítě hyperaktivní a dítě s DHD/ADD
 • Specifika práce s problémovými skupinami žáků
 • Tvorba IVP a podpůrných opatření školy
 • ADHD – Metody práce
 • Jak vést obtížný rozhovor – zaměřeno na rodiče
 • Smysluplný IVP – Jak na to?
 •  Asistentka, sekretářka
 • Účetnictví
 • Obsluha Osobního PC
 •  Detektiv koncipient
 • Strážný
 •  Obsluha křovinořezu
 • Obsluha motorové řetězové pily
 • Údržba veřejné zeleně
 •  Dělník ve strojírenské výrobě
 • Vrtání kovových materiálů
 • Frézování kovových materiálů
 • Obsluha CNC obráběcích strojů
 • Montér strojů a zařízení

O dotacích

Dotace znamená nenávratné financování určitého programu, projektu nebo činnosti, které je uděleno žadateli po splnění předem stanovených podmínek. Po schválení žádosti o dotace můžete získat opravdu nezanedbatelnou pomoc při vašem podnikání.

Dotace se poskytují z veřejných rozpočtů, kam patří státní rozpočet, rozpočty územních samosprávných celků, dále sem patří dotace ze státních fondů, ale také ze zahraničí prostřednictvím Národního fondu nebo z prostředků Evropského společenství a z veřejných rozpočtů cizího státu.

Dotační outsourcing

Hlavní předností našeho dotačního outsourcingu je, že klient šetří náklady na straně vlastního specializovaného týmu, určeného k vyhledávání, sepisování a následnému řízení a administraci projektů.

Navíc stačí, abyste před jakýmkoliv rozhodnutím o pořízení zaměstnanců, strojů, budov, rekonstrukcí, vzdělávání a dalších nahlédli do interního systému Agamosu, kde najdete všechny možné informace o dotacích.

Případně se můžete zkontaktovat s naším obchodním zástupcem, který vám sdělí, zda je možno na daný účel aktuálně čerpat dotace, či zda bude tato možnost otevřena v blízkém časovém horizontu.

Na co mohu získat dotace

Dotace je možné získat v podstatě na cokoli, ale musíte vědět, kde, o co a jak žádat. Právě v tom vám může významně pomoci náš dotační outsourcing. Dotace a zvýhodněné úvěry lze čerpat z množství státních programů, mezinárodních projektů a strukturálních fondů.

Záleží při tom jen na tom, zda patříte k výrobním podnikům, či zastupujete město či obec, nebo podnikáte v oblasti zemědělství a potravinářství. Dotace lze získat i na nejrůznější projekty v oblasti personalistiky a vzdělávání, pozadu nezůstanou ani neziskové organizace.

My vám s tím pomůžeme!

Co musím udělat

Od snahy získat dotaci mnohdy odradí fakt, že je potřeba spousty času k nezáživnému čtení, zjišťování informací, nepříjemnému papírování, sepisování žádosti, následnému řízení a administraci projektů. To všechno za vás mohou udělat naši specialisté.

Právě trh dotací patří k nejvíce pohyblivým oblastem. Každý den je vyhlašováno množství výzev, jak v rámci strukturálních fondů, tak administrovaných přímo z Bruselu. Pokud nemáte vlastního specialistu, který pravidelně situaci ohledně dotací sleduje, a zároveň nechcete přijít o možnosti čerpání peněz ze strukturálních fondů, pak outsourcujte tuto práci na nás.

Neváhejte nás proto kontaktovat, abychom vám pomohli vyhledat konkrétní dotační příležitosti.

Reference

V naší práci nerozlišujeme, zda se jedná o velkého klienta či „malého soukromníka“. Všichni mají stejné možnosti, jak dosáhnout na dotace. Proto jsou pro nás všichni stejně důležití.

Dáváme velký důraz na analýzu potřeb účastníků, používanou metodiku a flexibilitu přístupu.

Náš tým je profesionální, ochotný a vstřícný. Proto pružně reagujeme na potřeby klienta a operativně uplatňujeme změny v průběhu programu.

Neustále sledujeme všechny dotační programy, a proto velmi pohotově přistupujeme k jejich nabídce a naše klienty informujeme o jejich možných využitích.

Naše nabídka je opravdu široká a každého klienta si velmi vážíme. Naše heslo Společně k úspěchu je tak opravdu naplňované.

Vaše potřeby jsou naše hlavní priorita
Pomůžeme vám získat <strong>všechny</strong> dostupné dotace
Agamos - společně k úspěchu!

Kontaktní informace

Pokud hledáte informace o možnostech financování vašich záměrů, či vás zajímá, na co všechno a v jakých oborech je možné dotace získat, kontaktujte nás.

AGAMOS s.r.o.

Oficiální adresa                                       Korespondenční adresa
Zelená 1387/14                                        Zelená 1387/14
735 35 Horní Suchá                                 735 35 Horní Suchá
IČO: 283 49 521

Ivan Stoklasa
Jednatel
Mobil: +420 603 533 810
E-mail: info@agamos.cz